• Төслийн урьдчилсан болон суурь судалгаа
• Зураг төсөл, ТЭЗҮ боловсруулах
• Төслийн менежмент, худалдан авалт, ложистикийг зохион байгуулах
• Төслийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих