Усны эрэл хайгуул, өрөмдлөг, гидрогеологийн судалгаа
Газрын доорхи усны ордын ашиглалтын нөөцийн тооцоо