Байгаль орчны суурь төлөв байдал болон нийгэм эдийн засгийн суурь судалгаа
Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр
Уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө
Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн менежмент
Хог хаягдлын менежмент